Khi con ông Tôbia được cha sai sang xứ Ragiê, chàng nói : “Con không biết đường.” Cha đáp : “Con hãy tìm người chỉ đường cho.” (Tôb 5, 2-4). Tôi cũng nói như vậy với con, hỡi Philôtê ! Nếu con muốn yên trí bước trên đường thánh đức, con hãy tìm người tử tế chỉ bảo, dẫn dắt con. Đây là một lời căn dặn hết sức quan trọng.

Read more ...

Hết mọi người Do-thái đều ra khỏi đất Ai-cập, nhưng không phải mọi người đều ra khỏi đó mà không còn quyến luyến gì. Cho nên giữa sa mạc, bao người trong họ đã luyến tiếc hành tỏi và thịt của Ai-cập. Đây cũng vậy, có những người sám hối đã thoát ra khỏi đời tội lỗi, song chưa bỏ lòng quyến luyến tội.

Read more ...

Bạn Thánh Tình nói : “Hoa đã chớm nở trên thôn, giờ xén cành tỉa lá đã đến” (Nhã ca 2, 12). Hỡi Philôtê, những hoa của hồn ta là gì nếu chẳng phải các ý định tốt lành ? Vừa khi nó chớm nở, chính là lúc phải cầm dao cắt tỉa những công việc chết và thừa khỏi lương tâm ta. Để cưới được chồng Do-thái, con gái ngoại bang phải cởi bỏ áo lưu đày, cắt móng tay và xén tóc.

Read more ...

Để thành công trong việc thanh tẩy lần thứ nhì này, cách thứ nhất là ghê sợ mạnh mẽ và sâu đậm cái tai họa lớn lao mà tội gây nên cho ta. Sự ghê sợ ấy tạo trong ta lòng thống hối sâu xa và mạnh mẽ. Một chút lòng thống hối, miễn là chân thành và nhất là ghép chung với quyền lực bí tích, đã có sức tẩy rửa ta khỏi tội, thì lòng thống hối lớn lao và mạnh mẽ, sẽ còn tẩy rửa khỏi cả những vương vấn với tội lỗi.

Read more ...

Việc thanh tẩy đầu tiên là tẩy trừ tội. Phương thế để làm : Bí tích giải tội. Con hãy tìm vị giải tội nào xứng đáng nhất. Hãy dùng một cuốn sách nhỏ nào soạn riêng để giúp xét mình xưng tội như của Grơnađê, Brunô, Arias, Ô-giê (Auger).

Read more ...

More Articles ...