Đức Mẹ

THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ MỄDU

 NGÀY 25/06/2007  

Bữa nay Đức Mẹ ban thông điệp cho thế giới qua thị nhân Marija,  kỷ niệm 26 năm Đức Mẹ hiện ra tại Mễdu: 
 
“Các con thân mến!  Bữa nay nữa, với niềm vui lớn lao trong Trái Tim Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải.  Hỡi các con nhỏ, đừng quên rằng tất cả các con đều quan trọng trong kế hoạch vĩ đại mà Chúa đang hướng dẫn các con qua Mễdu.  Thiên Chúa ao ước cải hóa toàn thể thế giới và kêu gọi thế giới tới với sự cứu độ và đến trên con đường hướng về Người, vì Người là nguyên thủy và tận cùng của mỗi người.  Hỡi các con nhỏ!  Một cách đặc biệt, từ đáy Trái Tim Mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả các con mở rộng tâm hồn các con cho nguồn ân sủng vĩ đại mà Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ ở đây.  Mẹ ao ước cám ơn từng người các con đã hy sinh và cầu nguyện.  Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con.  Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 
 
“Dear children! Also today, with great joy in my heart, I call you to conversion.  Little children, do not forget that you are all important in this great plan, which God leads through Medjugorje.  God desires to convert the entire world and to call it to salvation and to the way towards Himself, who is the beginning and the end of every being.  In a special way, little children, from the depth of my heart, I call you all to open yourselves to this great grace that God gives you through my presence here.  I desire to thank each of you for the sacrifices and prayers. I am with you and I bless you all.  Thank you for having responded to my call.” 
 
“Chers enfants, aujourd’hui encore, avec une grande joie dans le Coeur, je vous appelle à la conversion.  Petits enfants, n’oubliez que vous êtes tous importants dans ce grand projet que Dieu conduit à travers Medjugorje.  Dieu désire convertir le monde entier et l’invite au salut et au chemin vers Lui qui est le commencement et la fin de chaque être.  D’une manière spéciale, petits enfants, je vous invite du fond de Mon Coeur: ouvrez-vous à cette grande grâce que Dieu vous donne à travers ma présence ici.  Je desire remercier chacun de vous pour les sacrifices et les prières.  Je suis avec vous et je vous bénis tous.  Merci d’avoir répondu à mom appel.” 
 
Thông điệp hằng năm Mẹ ban cho thị nhân Ivanka: 
 
Ivanka Ivankovic-Elez được Đức Mẹ hiện ra hằng năm vào ngày kỷ niệm cuộc hiện ra của Mẹ.  Năm nay Mẹ hiện ra với cô vào ngày 25/06/2007.  Theo lời Ivanka thuật lại thì các thị nhân Vicka, Mirjana, và Ivan vẫn tiếp tục được Đức Maria hiện ra hằng ngày, còn Mirjana, Ivanka, và Jacov thì Đức Mẹ hiện ra hằng năm. 
 
Ngày cuối cùng Đức Mẹ hiện ra hằng ngày với Ivanka là ngày 7/5/1985.  Đức Mẹ ban cho Ivanka 10 điều bí mât và hứa với cô  cứ mỗi năm vào ngày kỷ niệm hằng năm thì Mẹ sẽ hiện ra với cô.  Năm nay, Mẹ cũng giữ thông lệ đó.  Cuộc hiện ra kéo dài 17 phút.  Ivanka được Đức Mẹ hiện ra tại nhà của cô, trước sự hiện diện của gia đình: gồm chồng, và ba con nhỏ. 
 
Sau cuộc hiển linh Ivanka kể lại rằng:  Đức Mẹ ở với tôi trong thời gian 17 phút.  Mẹ rất vui vẻ.  Mẹ nói với tôi về cuộc đời của Mẹ.  Đức Mẹ còn nói rằng:  “Hởi các con nhỏ, hãy nhận lấy ơn lành từ Mẫu của Mẹ.” 
 
Thông điệp Mễdu qua thị nhân Mirjana vào ngày 2/6/2007: 
 
“Các con thân mến! Trong thời gian khó khăn này, tình yêu Chúa gửi Mẹ đến với các con.  Hỡi các con, đừng sợ hãi.  Mẹ ở với các con.  Các con hãy dâng cho Mẹ Trái Tim các con với lòng tín thác hoàn toàn, để Mẹ có thể giúp các con nhận ra dấu chỉ của thời đại các con đang sống.  Mẹ sẽ giúp các con biết đến tình yêu của con Mẹ.  Mẹ sẽ toàn thắng qua các con.  Cám ơn các con.” 
 
Đức Mẹ chúc lành cho tất cả những người hiện diện.  Một lần nữa Mẹ nhắn nhủ chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục.  Mẹ cũng nhắc nhở rằng chúc lành của các linh mục là chúc lành đến từ Chúa Giêsu. 
 
IIPG - Thuận Hà