Chứng Nhân Kitô Hữu

Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng? Tại sao khi sống thì người ta bất lực nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến? Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 09 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Thánh Thần

GIÊSU KITÔ  - DANH HIỆU TRÊN MỌI DANH HIỆU
 
Đức Giêsu Kitô là … Ađam mới (1Cr 15,45)

Đức Giêsu Kitô là … Ánh sáng thật ( Ga 1,9)

Đức Giêsu Kitô là … Ánh sáng trần gian (Ga 8,12)

Đức Giêsu Kitô là … Bánh Sự Sống (Ga 6,35; 6,48)

Đức Giêsu Kitô là … Bánh thật (Ga 6,32)

Đức Giêsu Kitô là … Bánh Thiên Chúa ban (Ga 6,33)

Đức Giêsu Kitô là … Cây nho thật (Ga 15,1)

Đức Giêsu Kitô là … Chiên hy tế Vượt Qua (1Cr 5,7)

Đức Giêsu Kitô là … Chiên không tì vết (1Pr 1,19)

Đức Giêsu Kitô là … Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)

Đức Giêsu Kitô là … Chồi non Đa-vít (Kh 5,5; 22,16)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa (2Pr 2,20)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa các Chúa (Kh 19,16)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa mọi loài (Cv 10,36)

Đức Giêsu Kitô là … Chúa Quyền Năng (Is 9,6)

Đức Giêsu Kitô là … Chứng nhân trung thành (Kh 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Chứng thật (Kh 1,5)

Đức Giêsu Kitô là … Con chiên (Kh 13,8)

Đức Giêsu Kitô là … Con của Thiên Chúa Tối Cao (Lc 1,32)

Đức Giêsu Kitô là … Con Một Thiên Chúa (Ga 1,18; 1Ga 4,9)

Đức Giêsu Kitô là … Con Người (Mt 8,20)

Đức Giêsu Kitô là … Con người từ Trời (1Cr 15,48)

Đức Giêsu Kitô là … Con Thiên Chúa (Ga 1,49; Dt 4,14)

Đức Giêsu Kitô là … Con Vua Đa-vít (Kh 22,16)

Đức Giêsu Kitô là … Cổng vào (Ga 10,9)

Đức Giêsu Kitô là … Của lễ đền tội chúng ta (1 Ga 2,2)

Đức Giêsu Kitô là … Đá góc quý giá (1Pr 2,6)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng bảo vệ chúng ta (2Tx 3,3)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng chăn chiên lành (1 Pr 5,4)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Công Chính (Cv 7,52; 1Ga 2,1)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu Độ (Ep 5,23; Tito 1,4; 3,6; 2Pr 2,20)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu độ chúng ta (1Cr 1,30)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu Thế (1 Ga 2,22)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Cứu Thế và Thiên Chúa vĩ đại (Titô 2,13)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng dẫn đưa chúng ta tới nguồn Ơn Cứu Độ (Dt 2,10)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Giải thoát (Rm 11,26)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Hằng Hữu (Cl 1,15)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin (Dt 12,2)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng khơi nguồn sự sống (Cv 3,15)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng làm chứng cho Sự thật và Niềm Tin (Kh 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng phán xét sự sống và sự chết (Cv 10,42)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng sống động (Kh 1,18)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng sống lại từ cõi chết (Kh 1,5)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Thánh (Cv 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Thống trị và Chúc lành (1Tm 6,15)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Thừa Kế mọi loài (Dt 1,2)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Toàn năng (Kh 1,8; Mt 28,18)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Trung gian (1Tm 2,5)

Đức Giêsu Kitô là … Đấng Tự Hữu (Ga 8,58)

Đức Giêsu Kitô là … Đầu của Hội Thánh (Ep 1,22; 4,15; 5,23)

Đức Giêsu Kitô là … Đường (Ga 14,6)

Đức Giêsu Kitô là … Hình ảnh của Thiên Chúa (2 Cr 4,4)

Đức Giêsu Kitô là … Hòn đá sống động (1Pr 2,4)

Đức Giêsu Kitô là … Hôn phu (2Cr 11,2)

Đức Giêsu Kitô là … Hy vọng của Vinh Quang (Cl 1,27)

Đức Giêsu Kitô là … Khởi đầu và Kết thúc (Kh 22,13)

Đức Giêsu Kitô là … Khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng (Kh 3,14)

Đức Giêsu Kitô là … Khởi Nguyên và Tận Cùng (Kh 1,8; 22,13)

Đức Giêsu Kitô là … Lời của Chúa (Kh 19,13)

Đức Giêsu Kitô là … Mục Tử Nhân Lành (Ga 10,11-14)

Đức Giêsu Kitô là … Ngôi Lời (Ga 1,1)

Đức Giêsu Kitô là … Nguồn Cứu độ đời đời cho kẻ tin (Dt 5,9)

Đức Giêsu Kitô là … Nguồn Hy vọng (1 Tm 1,1)

Đức Giêsu Kitô là … Nhánh công chính (Gr 23,5)

Đức Giêsu Kitô là … Núi đá (1Cr 10,4)

Đức Giêsu Kitô là … Quyền Năng Thiên Chúa (1Cr 1,24)

Đức Giêsu Kitô là … Sao Mai (Kh 22,16)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Công Chính (1Cr 1,30)

Đức Giêsu Kitô là … Sứ giả (Dt 3,1)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,24)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Sống (Ga 14,6; Cl 3,4)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Sống Đời Đời (1 Ga 1,2; 5,20)

Đức Giêsu Kitô là … Sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Đức Giêsu Kitô là … Sự thánh thiện của chúng ta (1Cr 1,30)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Thật (Ga 1,14; 14,6)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Thật và sự Thánh thiện (Kh 3,7)

Đức Giêsu Kitô là … Sự Thật và Trung tín (Kh 19,11)

Đức Giêsu Kitô là … Sư tử của chi tộc Giuđa (Kh 5,5)

Đức Giêsu Kitô là … Tân Lang (Mt 9,15)

Đức Giêsu Kitô là … Tảng đá bị người thợ xây loại bỏ (Cv 4,11)

Đức Giêsu Kitô là … Tạo Hóa (Ga 1,3)

Đức Giêsu Kitô là … Thầy (Mt 26,25)

Đức Giêsu Kitô là … Thiên Chúa (Ga 1,1; 20,28; Dt 1,8; Rm 9,5)

Đức Giêsu Kitô là … Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23)

Đức Giêsu Kitô là … Thiên Chúa Vinh quang (1Cr 2,8)

Đức Giêsu Kitô là … Thủ lãnh vua chúa trần gian (Kh 1,5)

Đức Giêsu Kitô là … Thượng Tế Tối Cao (Dt 4,14)

Đức Giêsu Kitô là … Tiếng kèn Cứu Độ (Lc 1,69)

Đức Giêsu Kitô là … Trạng sư (1 Ga 2,1)

Đức Giêsu Kitô là … Trung gian của Giao ước mới (Dt 9,15)

Đức Giêsu Kitô là … Vua các Vua (1Tm 6,15; Kh 19,16)

Đức Giêsu Kitô là … Vua dân Do Thái (Mt 27,11)

Đức Giêsu Kitô là … Vua Israel (Ga 1,49)

Đức Giêsu Kitô là … Vua mọi thời đại (Kh 15,3)

Đức Giêsu Kitô là … Vua Muôn đời (1 Tm 1,17)

……………………..

Jos. Nguyễn Hùng Cường