Vua Sao-lê đã được Thiên Chúa sai tiên tri Sa-mu-en đến xức dầu cho làm vua trên Israen, dân Chúa. Tiếc thay, từ ngày ông phạm tội, không vâng lời Chúa trong một việc rất quan trọng, Chúa đã bỏ ông. Rồi càng ngày, ông càng đi vào con đường tội ác.

Read more ...

Trên căn bản tự nguyện: Gia đình nào muốn đền tạ Chúa vì các tội riêng mình, gia đình mình và mọi người trên thế giới đã xúc phạm đến Chúa.  Không mời hàng xóm đến dự: Chỉ làm riêng trong gia đình. Song nhớ rằng vẫn liên kết với các gia đình khác cũng làm như mình.

Read more ...

Chúng ta khởi sự điều răn thứ nhất : “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và yêu mến Người trên hết mọi sự”. Điều răn này dạy muốn thờ phượng một Chúa trên hết mọi sự, thì phải từ bỏ những điều quấy quá, dị đoan, cúng quẩy các tà thần. Đó là điều Chúa dạy trong bài Kinh Thánh hôm nay.

Read more ...

Khi dân Israen đã vượt qua sông Yor-đan trên đường tiến chiếm đất hứa, thành đầu tiên họ phải chiếm lấy để vào đất hứa là thành Yê-ri-kô. Thành này rất kiên cố : tường lũy cao, dầy, đã bao năm ngăn các cuộc xâm lăng của đủ loại địch thù. Lại có đủ lương thực và khí giới để cầm cự những cuộc vây hãm lâu dài.

Read more ...

More Articles ...