Ký giả Renzo Allegri, người Ý, trong "Thiên phóng sự về hỏa ngục" - ghi lại những lễ thờ Satan, những vụ quỷ ám và những buổi trừ quỷ - đã dành chương cuối cùng để trình bày về các Thiên Thần, những người bạn vô hình của loài người.

Read more ...

Chúng tôi kính Danh Đức Chúa Giêsu là Tên rất sang, rất trọng, rất êm, rất mạnh, rất vui, đáng phải kính, phải mến, phải nhớ đời đời. Chúng tôi lạy Đức Chúa Giêsu là Vua thiên đàng, là Chúa các nhân đức, là bạn chúng tôi; đang khi sống ở thế gian này là Cha rất lành, là bạn rất thật, là Chúa rất trọng, là Thầy rất thông, là Vua cả chúng tôi;

Read more ...

More Articles ...