"Nhân danh Thầy HỌ sẽ trừ được quỷ" (Mc 16,17). Lời khẳng định đơn giản kết thúc Phúc Âm Marcô này đã đủ để dùng làm nên đường hướng mục vụ hoàn hảo cho việc giải thoát trong suốt những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Justin, Tertulianô, và Origênê đều nói cho chúng ta rằng:"Mỗi kitô hữu là 1 nhà trừ quỷ, tức là có quyền trừ quỷ trên đức tin và nhân danh chúa Giêsu"

Read more ...

Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để "loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến" (Lời tung hô sau tryền phép). Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù tội lỗi nhân loại và  xin ơn phúc cho Giáo Hội và thế giới (Giáo Lý Công Giáo).

Read more ...

hãy nên nghe lời Đức Mẹ dạy dổ la` ăn chay bằng bánh mì va` nước lã, ... thứ tư va` thứ sáu hàng tuần. Đức Mẹ đã dặn  ở  Medjugorje rằng: 
"Những ai cầu nguyện thì  không sợ tương lai, nhưng ai ăn chay thi`  không sợ ma quỷ.”

Read more ...

More Articles ...