Tôi đã thấy Thiên Chúa ngự trên ngai và hai bên tả hữu có hàng vạn thiên thần chầu hầu. Yavê phán : “Ai sẽ dụ được A-kháp cho nó đi đánh thành Ramốt và ngã gục ở đó ?”. Có một thần tâu : “Tôi sẽ dụ được nó !”. Yavê hỏi : “Làm cách nào ?”. Thần ấy đáp : “Tôi sẽ nhập vào các tiên tri giả (các thày bói, đồng cốt) và làm thần khí dối gạt nơi miệng chúng”.

Read more ...

 Chiều hôm ấy, có hai môn đồ đang đi về làng Em-mau, cách thủ đô Yêrusalem 11 cây số ; vừa đi, họ vừa chuyện vãn với nhau về các việc mới xảy ra liên quan đến cuộc Thương khó và cái chết của Đức Giêsu. Đang lúc đó, chính Đức Giêsu đến gặp họ và đi cùng, nhưng họ không nhận ra Ngài

Read more ...

Hoàng đế Sê-na-kê-ríp đem một đại quân binh hùng tướng mạnh đến vây Yêrusalem. Từ nơi ông đóng ở La-kít, ông sai ba đại tướng đến Yêrusalem mang tối hậu thư bảo phải đầu hàng. Ba tướng đến với cả một đoàn vệ binh. Một trong ba tướng cất tiếng dọa nạt và còn dám phạm thượng đến Yavê Thiên Chúa

Read more ...

Sáu ngày sau khi Đức Giêsu được Phêrô tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đức Giêsu trở lại xứ Ga-li-lê. Sau hai ngày hành trình, chiều hôm ấy, Ngài cùng môn đồ đến chân đồi Ta-bor. Để các môn đồ khác nghỉ ngơi dưới đồng bằng,

Read more ...

More Articles ...