Ai cũng biết phải vứt bỏ những ước muốn xấu, vì ước muốn điều xấu làm ta nên xấu. Phi-lô-tê, tôi còn nói hơn thế, đừng ước muốn các điều nguy hiểm cho tâm hồn, như khiêu vũ, các trò chơi và các loại tiêu khiển tương tự, các danh vọng, chức tước, các thị kiến (nhìn thấy hiện tượng lạ) và ngất trí vì trong các sự ấy có rất nhiều nguy hiểm khoe khoang và dễ bị ảo tưởng. 

Read more ...

Thoạt thấy con muốn sống đạo đức, người thế gian sẽ nói nọ nói kia gièm pha ngay. Hạng tinh quái nhất sẽ chỉ trích sự thay đổi nếp sống của con là giả hình, đạo đức rởm, làm bộ làm tịch. Họ sẽ nói thế là thế gian đã ngán con, vì thế con mới đi tìm Thiên Chúa. Bạn bè sẽ sẵng sàng đến khuyên con đủ điều khôn ngoan và thương xót theo ý họ.

Read more ...

More Articles ...