Đức Mẹ

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ MỄDU

 Ngày 25/5/2007


“Các con thân mến!  Hãy cùng Mẹ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài dẫn dắt các con tìm kiếm Thánh Ý Chúa trên con đường nên thánh của các con.  Và hỡi các con, những người còn xa rời việc cầu nguyện, hãy hoán cải và trong thinh lặng của tâm hồn, hãy tìm kiếm sự cứu độ cho linh hồn các con và nuôi dưỡng nó bằng lời cầu nguyện.  Mẹ chúc lành cho tất cả mỗi người các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
“Dear children! Pray with me to the Holy Spirit for Him to lead you in the search of God’s will on the way of your holiness.  And you, who are far from prayer, convert and, in the silence of your heart, seek salvation for your soul and nurture it with prayer.  I bless you all individually with my motherly blessing.  Thank you for having responded to my call.” 
 
 “Chers enfants, priez avec moi le Saint Esprit afin qu’Il vous guide dans la recherche de la volonté de Dieu sur le chemin de votre sainteté.  Et vous qui êtes loin de la prière, convertissez-vous, recherchez dans le silence de votre coeurs le salut de votre âme et nourrissez-la avec la prière.  Je vous bénis tous individuellement de ma bénédiction maternelle.  Merci d’avoir répondu à mon appel.”