Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Hôm nay, khi các con mừng lễ Chúa Kitô Vua của muôn loại thọ tạo.  Mẹ mong muốn cho Ngài được là vua của đời sống các con.  Hỡi các con nhỏ, chỉ bằng cách cho đi các con mới có thể hiểu được sự hy sinh của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá là món quà dành cho mỗi người các con.  Hỡi các con nhỏ, hãy dành thời giờ cho Chúa để Ngài biến đổi các con và làm tràn đầy trong các con ơn sủng của Ngài, để các con  là một nguồn ơn sủng cho những kẻ khác.  Hỡi các con nhỏ, vì  các con mà Mẹ là một món quà ơn sủng và yêu thương tới từ Thiên Chúa cho cái thế giới bất an này.  Cám ơn sự đáp lại của các con.”  
 
“Dear children! Today, when you celebrate Christ, the King of all that  is created, I desire for Him to be the King of your lives. Only  through giving, little children, can you comprehend the gift of Jesus´sacrifice on the Cross for each of you. Little children, give time to God that He may transform you and fill you with His grace, so that you may be a grace for others. For you, little children, I am a gift of grace and love, which comes from God for this peaceless world. Thank you for having responded to my call.”
 
 
« Chers enfants, aujourd'hui alors que vous fêtez le Christ Roi de tout ce qui est créé, je désire qu'il soit le roi de vos vies. 
Seulement en donnant, petits enfants, vous pouvez comprendre le don du sacrifice de Jésus sur la croix pour chacun de vous. Petits enfants, donnez du temps à Dieu pourqu'il vous transfigure et vous comble de sa grâce, afin que vous soyez grâce pour les autres. Je suis pour vous, petits enfants, un gracieux don de l'amour qui vient de Dieu pour ce monde sans paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. »
 
 
Thông điệp Medjugorje ngày Đức Mẹ ban cho Mirjana ngày  2/11/2007 
 
“Các con thân mến! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng trái tim cho Chúa Thánh Thần và cho phép Ngài biến đổi các con. Hỡi các con, Thiên Chúa tốt lành vô biên, bởi vậy là một người Mẹ, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, ăn chay và trông cậy để có thể gìn giữ được sự tốt lành, vì tình yêu sanh ra từ sự tốt lành. Chúa Thánh Thần sẽ củng cố sự tốt lành đó trong các con, và các con có thể gọi Thiên Chúa là Cha của các con. Qua tình yêu cao quí này, các con sẽ chân thành yêu thương tất cả mọi người và qua Chúa, các con sẽ xem họ như anh chị em của mình. Cám ơn các con.” 
 
Khi Đức Mẹ Maria chúc lành cho mọi người. Mẹ nói rằng: “Trên con đường Mẹ hướng dẫn các con đến Con của Me, những ai đại diện Ngài sẽ bước đi bên cạnh Mẹ.”