Thánh Thần

ĐẶC SỦNG VÀ HOA TRÁI CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Ngày nay nhiều người đi tìm kiếm những đặc sủng của Chúa Thánh Thần nhưng không biết gặt hái những hoa trái trong đời sống của họ.  Chúng ta cần gây ra những hoa trái để Thiên Chúa ban cho chúng ta những đặc sủng của Ngài. 
 

9 đặc sủng của Chúa Thánh Thần   -  Hoa Trái của Chúa Thánh Thần

       (1Cor 12)                                      (Gal 5, 22-23) 
 
1.      Đặc sủng khôn ngoan                  1.  Bác ái 
 
2.      Đặc sủng hiểu biết                      2.  Hoan lạc         
 
3.      Đặc sủng đức tin                         3.  Bình an 
 
4.      Đặc sủng chữa lành                    4.  Nhẫn nhục 
 
5.      Đặc sủng phép lạ                       5.  Nhân hậu 
 
6.      Đặc sủng tiên tri                          6.  Từ tâm 
 
7.      Biện phân thần khí                       7.  Trung tín 
 
8.      Đặc sủng nói tiếng lạ                   8.  Hiền hòa 
 
9.      Đặc sủng giải thích tiếng lạ          9.  Tiết độ 
 
1.         Đặc sủng khôn ngoan là đặc sủng siêu nhiên về trí óc, về đường lối mà Chúa thi hành đặc biệt trong mỗi hoàn cảnh.  Nếu chúng ta có ơn ‘khôn ngoan’ thì chúng ta phải biết sống bác ái bởi vì Thiên Chúa là tình yêu.  Nếu chúng ta tìm kiếm đặc sủng này thì phải có lòng ‘bác ái’ yêu thương tha nhân. 
 
2.         Đặc sủng hiểu biết (trí tri) là đặc sủng siêu nhiên, là sự tiết lộ tin tức về một vấn đề gì đặc biệt hay môt sự cần thiết nào đó cho chúng ta.  Chúa Giêsu chỉ dạy các tông đồ, và niềm hoan lạc tràn đầy  trong họ.  Đặc sủng ‘hiểu biết’ luôn luôn lãnh nhận niềm hoan lạc khi là tông đồ của Ngài, bởi vậy trước tiên chúng ta phải có hoa trái ‘hoan lạc’ trong đời sống chúng ta. 
 
3.         Đức tin là một đặc sủng đặc biệt được ban xuống do sự siêu   nhiên để làm một phép lạ.  Chỉ cần một chút đức tin thôi sẽ cho chúng ta sự bình an trong đời sống.  Nếu chúng ta có bình an sẽ thông qua được những gì chúng ta quan tâm đến,  như vậy chúng ta sẵn sàng để có ‘đức tin’ khi những khó khăn xảy đến, do đó chúng ta cần có hoa trái ‘bình an’. 
 
4.         Đặc sủng chữa lành là đặc sủng do quyền năng Chúa thực hiện.  Nếu chúng ta đau khổ lâu dài thì chúng ta cần học hỏi chấp nhận vui lòng như Thánh Phaolồ đã chịu.  Ngài thấy trong sự yếu kém của Ngài, sức mạnh của Chúa Giêsu làm cho ngài được hoàn hảo.  Như vậy nếu chúng ta học được sự chịu đựng ‘nhẫn nhục’ trong tất cả mọi sự, thì chúng ta có thể lãnh nhận được quyền năng siêu nhiên ‘chữa lành’ Chúa ban cho chúng ta.  Đức tin tạo nên phép lạ, nhưng phép lạ không cần thiết tạo nên đức tin, ngoại trừ chúng ta vui vẻ trong mọi hoàn cảnh.  Điều đó thì chúng ta không nhắm về sự chữa lành, nhưng từ sự quan hệ với Chúa sẽ mang lại sự chữa lành cho chứng ta. 
 
5.         Phép lạ là một hình thức biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa thực hành một điều gì đó không phải là sự tự nhiên.  Chúa Giêsu thực hiện rất nhiều ‘phép lạ’ bởi vì Người có lòng từ bi đối với đám đông theo Người nên hành động theo lòng ‘nhân hậu’ của Người.  Chúng ta không thể có đặc sủng này nếu Chúa không  muốn cho chúng ta. 
 
6.         Đặc sủng tiên tri là đặc sủng siêu nhiên được tỏ bày qua một người nào đó.  Thường thì Thần Khí linh ứng khích lệ làm một việc thiện hướng về Chúa Giêsu.  Hoa trái ‘từ tâm’ là có một tâm hồn quảng đại, công chính, cư xử hòa nhã.  Nhân đức này cũng đồng nghĩa với ‘nhân hậu’.  Chúng ta phải đoạt cho được. 
 
7.         Biện phân thần khí là nhận biết sự thật sủa Chúa Thánh Thần đằng sau những hành động.  Dùng ơn biện phân để coi những việc làm, lời nói có đúng sự thật hay không để sống trung tín với Chúa.  Hoa trái ‘trung tín’ là cơ bản của ‘sự thật’ đối với Thiên Chúa.  Chúng ta cần xin ơn biện phân để nhận biết việc làm ngay thật của Chúa Thánh Thần. 
 
8.         Nói tiếng lạ.  Nói tiếng lạ hay cầu nguyện tiếng lạ hoặc hát tiếng lạ được thể hiện trong siêu nhiên hay nói cách khác là tiếng nói Thiên Đàng, có khi có một sứ điệp đặc biệt được kết hợp trong đó.  Thánh Giacôbê nói cho chúng ta hay về những điều trên, tức là khi cầu nguyện tiếng lạ chúng ta có một sự bình an, và ‘hiền hòa’.  Làm cách nào khi chúng ta tìm kiếm đặc sủng này để truyền đạt một sứ điệp Thiên Chúa cho ai đó nếu chúng ta không tìm kiếm sự ‘hiền hòa’ giống Chúa. 
  
9.         Giải thích Tiếng Lạ là thông dịch sứ điệp để sứ điệp Thiên   Chúa có thể được truyền đi.  Bạn có thể tin được người thông dịch với ý nghĩ và lời nói của họ trong sứ điệp của bạn? Bạn có muốn người thông dịch cho bạn có khả năng tự chủ trung thực và chính xác trong sứ điệp truyền cho bạn?  Như vậy thì Cha trên trời của chúng ta muốn người nào đó có khả năng tự chủ dịch cái sứ điệp thánh thiện của Ngài cho con cái của Ngài vậy. 
 

Thuận Hà sưu tầm