Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT

Quy luật thứ tám: Số 321

Người sống trong sự sầu khổ thiêng liêng, hãy làm việc trong sự kiên nhẫn để giữ được nhân đức chống đối lại cách trực tiếp những cuộc tấn công xảy đến bất ngờ, hãy dùng những phương tiện cần thiết như chúng ta đã nói trong quy luật số 6 (số 319) để thắng được sự sầu khổ thiêng liêng.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Huitième règle, N° 321

Que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience, vertu directement opposée aux attaques qui lui surviennent, et qu’il emploie, comme nous l’avons dit dans la sixième règle, les moyens nécessaires pour vaincre la désolation.