Thánh Thần

 

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola 

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ HAI

Quy luật thứ nhất: Số 329

Đặc tính riêng của Thiên Chúa và các thiên thần của Ngài khi hành động trong một linh hồn là xua đuổi đi sự hỗn độn và sự buồn rầu mà kẻ thù cố gắng đem vào trong đó, và đổ tràn vào đó sự hoan hỉ thực sự và niềm vui thiêng liêng. Trái lại,  đặc tính của kẻ thù là chống lại niềm vui và sự yên ủi nội tâm này, bởi những lý do hiển nhiên, những sự tinh tế và những ảo tưởng liên tục.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA DEUXIÈME SEMAINE

  Première règle, N° 329

C’est le propre de Dieu et de ses Anges, lorsqu’ils agissent dans une âme, d’en bannir le trouble et la tristesse que l’ennemi s’efforce d’y introduire, et d’y répandre la véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Au contraire, c’est le propre de l’ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure, par des raisons apparentes, des subtilités et de continuelles illusions