Thánh Thần

CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Sự hiện diện của Thánh Thần là một ân huệ mỗi ngày và mọi lúc. Phải để ý để nhận ra Ngài sẽ tìm thấy quyền năng Thiên Chúa thể hiện, khi mọi Tín hữu cùng nhất trí và cầu nguyện với nhau. 
 
“Những dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. Mọi Tín hữu đều đồng tâm nhất trí…” (x.Cv 5, 12) 
 
1/ Kết quả của Cầu nguyện chung: 
 
Nhiều người đứng ngoài khen chê, phe phán vì thiếu niềm tin, ngại ngùng, sợ sệt. Bạn được dạn dĩ, can đảm vì đã nắm vững Lời Chúa, nên hiệp nhất với nhau, để ngợi khen những kỳ công của Chúa. 
 
Bạn sẽ tìm được nhiều người có sự tự do của Chúa Thánh Thần đến với bạn: “Nhiều người từ các thành chung quanh Giêrusalem cùng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.” (Cv 5, 16) 
 
Như vậy Thánh Linh sẽ tràn đầy, và dơ tay trên những ai khao khát Ngài chữa lành thể xác và tâm hồn những người đồng tâm nhất trí.. 
 
2/ Thánh Thần canh tân: 
 
Thánh Thần đổi mới nhiều người bằng nhiều cách khác nhau,. Thí dụ: bạn muốn đọc lại một câu hay đoạn Kinh Thánh nào thấy mình đã nghe tại nhà thờ, hay trong Nhóm tuần qua, như đoạn sách Công vụ sau đây: “Ông Phi-líp-phê chạy lại nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: Ngài có hiểu Ngài đọc không? Ông quan đáp: “Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải?... Đoạn kinh Thánh ông đang đọc là: 
 
Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín trước mặt kẻ xén lông…” Viên thái giám ngỏ lời với ông Philípphê: “ Xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay một người khác? Ông Philípphê lên tiếng, và từ khởi đoạn kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho ông. (x. Cv 8, 30-34) 
 
3/ Đặc Sủng của Thánh Thần: 
 
Sách Công vụ là Tin Mừng của Thánh Thần. Trước khi lên trời, Đức Giêsu đã bảo đảm với các môn đệ là Ngài sẽ tuôn để trên các ông Đặc sủng thời Thiên Sai. Đó là Thánh Thần mặc cho các ông chính là bạn và tôi hôm nay một sức mạnh từ trời, và dẫn đưa bạn và tôi hoàn thành nhiệm vụ làm chứng nhân: “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem …Chính anh em là chứng nhân những điều này…Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được Quyền Năng (Thánh Thần) từ trời cao ban xuống.” (x. Luca 24, 47-49) 
 
4/ Chính ngày lễ Ngũ Tuần: 
 
Các Tông đồ đã được rửa bằng Thánh Thần (Cv 1, 5; 8), khởi đầu của Hội Thánh như phép Rửa ở sông Gio-đan, khai mạc sứ vụ công khai của Đức Giêsu. 
 
Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy các Tông Đồ phải rời bỏ lãnh địa Do Thái giáo để đến với anh em dân ngoại. Đây là nhiệm vụ của bạn và tôi hôm nay, là không phải chỉ ở trong Giáo xứ mình, nhưng cần phải đem Tin Mừng đến với mọi người lương dân nữa: “Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: Hãy dành riêng Ba-na-ba va Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.” (x. Cv 13, 2-4) 
 
Nhờ những hoạt động của Thánh Thần, vì Người luôn tỏ ra là Quyền năng của Thiên Chúa, còn được gọi là Thần Khí Chúa đến để canh đổi mới và ở lại với mọi tâm hồn khao khát Người. 
 
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định