Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT

Quy luật thứ năm: Số 318

Điều quan trọng trong thời kỳ sầu khổ thiêng liêng, đừng làm một thay đổi nào, nhưng hãy giữ vững và kiên trì trong những quyết định và trong sự quyết tâm mà chúng ta có trước khi bị sự sầu khổ thiêng liêng, hoặc ngay trong thời gian được sự yên ủi. Bởi như cách thông thường, thần lành hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng ta trong sự yên ủi; như thế, trong sự sầu khổ thiêng liêng có phải là thần dữ với sự gợi ý của nó làm cho chúng ta không thể đi trên con đường dẫn chúng ta tới đích tốt được?

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Cinqième règle, N° 318

Il importe, au temps de la désolation, de ne faire aucun changement, mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l’on était avant la désolation, ou au temps même de la consolation. Car, comme ordinairement le Bon Esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation ; ainsi dans la désolation est-ce le mauvais esprit, sous l’inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin.