Trung tuần tháng 12 năm 1989, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã gửi cho các Giám Mục Công Giáo trên toàn thế giới một bức thư, lưu ý về việc suy niệm trong Kitô Giáo. Hiện nay có nhiều tín hữu Kitô dùng những phương pháp như nhập thiền, Yoga của các trường phái Ấn Giáo và Phật Giáo để giúp cầm trí cầu nguyện.

Read more ...

Khi cử hành thánh lễ ở nhiều nơi, vị chủ tế hay thừa tác viên giúp lễ đã thực hiện nghi lễ xông hương khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều thắc mắc cho những người trẻ, thậm chí cho cả các tu sĩ, chủng sinh và linh mục. Sách Lễ Roma được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II chấp thuận những điểm tu chính và chuẩn nhận ấn bản mẫu năm 2002, tái bản lần III tính từ sau Công Đồng Chung Vaticano II.

Read more ...

Trong Kinh Thánh, có nhiều đoạn nói về việc cấm thờ hình tượng. Ví dụ: Lêvi 26,1; Tông Đồ Công Vụ 17,29; Thư Roma 1,23. Tuy nhiên, cũng có những đoạn cho thấy rằng Dân Chúa được dùng hình tượng trong việc phụng thờ Ngài như sau

Read more ...

More Articles ...