Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông Gia-cóp, mỗi người đem theo gia đình mình: Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun và Ben-gia-min, Đan và Náp-ta-li, Gát và A-se.5 Dòng giống ông Gia-cóp tính tất cả là bảy mươi người; ông Giu-se thì đang ở bên Ai-cập.6 

Read more ...

Kinh Thánh Cựu Ước

Dẫn Nhập Vào Kinh Thánh | Mạc Khải và Sách Thánh

46 Cuốn Kinh Thánh Cựu Ước

Tên Sách Ký Hiệu Book's Names Abbreviates
Sáng Thế Ký St Genesis Gn
Xuất Hành Xh Exodus Ex
Lêvi Lv Leviticus Lv
Dân Số Ds Numbers Nm
Ðệ Nhị Luật Dnl Deuteronomy Dt
Giôsuê Gs Joshua Jos
Thủ Lãnh Tl Judges Jgs
Rút R Ruth Ru
Samuen 1 1Sm 1 Samuel 1Sm
Samuen 2 2Sm 2 Samuel 2Sm
Các Vua 1 1V 1 Kings 1Kgs
Các Vua 2 2V 2 Kings 2Kgs
Sử Biên 1 1SB 1 Chronicles 1Chr
Sử Biên 2 2SB 2 Chronicles 2Chr
Ét Ra Er Ezra Ezr
Nơkhemia Nkm Nehemiah Neh
Tôbia Tb Tobit Tb
Giuđitha Gdt Judith Jdt
Étte Et Esther Est
Macabê 1 1Mcb 1 Maccabees 1Mc
Macabê 2 2Mcb 2 Maccabees 2Mc
Gióp G Job Jb
Thánh Vịnh Tv Psalms Ps
Châm Ngôn Cn Proverbs Prv
Giảng Viên Gv Ecclesiastes Eccl
Diễm Ca Dc Songs Sng
Khôn Ngoan Kn Wisdom Wis
Huấn Ca Hc Sirach Sir
Isaia Is Isaiah Is
Giêmêria   Jeremiah Jer
Aica Ac Lamentations Lam
Barúc Br Baruch Bar
Edêkien Ed Ezekiel Ez
Danien Ðn Daniel Dn
Hôsê Hs Hosea Hos
Giôen Ge Joel Jl
Amốt Am Amos Am
Ôvadia Ov Obadiah Ob
Giôna Gn Jonah Jon
Mikha Mk Micah Mi
Nakhum Nk Nahum Na
Khabarúc Kb Habakkuk Hb
Xôphônia Xp Zephania Zep
Khácgai Kg Haggai Hg
Ðacaria Dcr Zechariah Zec
Malakhi Ml Malachi Mai

ĐỨC CHÚA gọi ông Mô-sê, và từ Lều Hội Ngộ, Người phán với ông rằng:
 "Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi một người trong các ngươi dâng lễ tiến lên ĐỨC CHÚA, nếu là gia súc thì các ngươi phải dâng bò hay chiên dê làm lễ tiến.

Read more ...

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Read more ...

Tại sa mạc Xi-nai ngày mồng một tháng hai năm thứ hai kể từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ rằng.

Read more ...

More Articles ...