Video Sinh Hoạt

Video Khóa Khơi-Nguồn Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn - Việt Nam ngày 27-07-2010

Phần 1/10

Phần 2/10

Phần 3/10

Phần 4/10

Phần 5/10

Phần 6/10

Phần 7/10

Phần 8/10

Phần 9/10

Phần 10/10