Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm 
Giữa rừng người chỉ thấy một người 
Như Giakêu muốn tới với Người 
Chúa hiểu nỗi lòng người thu thuế

Read more ...

HinhLongThuongXot