Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 01 - 2021

LoiChuaHomNayTình Huynh Đệ Nhân Loại
Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.

Human fraternity
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10- 2020

LoiChuaHomNayÝ Cầu Nguyện Chung của Đức Giáo Hoàng: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội
Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo hội.

Prayer intention for evangelisation - The Laity’s Mission in the Church
We pray that by the virtue of baptism, the laity, especially women, may participate more in areas of responsibility in the Church.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 12- 2020

LoiChuaHomNayCầu cho tương lai của các trẻ nhỏ
Xin cho mỗi quốc gia biết kiên quyết đề ra các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các trẻ nhỏ, đặc biệt là những em đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu.

Let us pray that every country decides to take necessary measures to make the future of children a priority, especially the future of children who are suffering today.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2020

LoiChuaHomNayÝ Cầu Nguyện Chung: Cầu cho việc tôn trọng nguồn tài nguyên của hành tinh
Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nguồn tài của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

Universal prayer intention - Respect for the Planet’s Resources
We pray that the planet’s resources will not be plundered, but shared in a just and respectful manner.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 11- 2020

LoiChuaHomNayCầu cho việc đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông
Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

Dialogue and reconciliation in the Middle East
Let us pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Middle East, where diverse religious communities share their lives together.

Read more ...

More Articles ...