Đừng cậy vào mình là người công giáo, cậy vào lòng đạo đức, chăm đi dự lễ, đi xưng tội... ; những cái ấy tốt, song phải dựa vào nền móng là sự tái sinh đã, đó là cái gốc, gốc ấy không tốt, thì các việc lành phúc đức, đọc kinh, dâng lễ sẽ chỉ như lá, rất xum xuê, um tùm, nhưng không có quả.

Read more ...

Hiệu quả sau khi chịu Phép Thanh tẩy là những điều gì ? Thưa : Có nhiều lắm : nào là được tha tội tổ tông và các tội mình làm, được ơn thánh sủng, được làm con Thiên Chúa, được Chúa Ba Ngôi ngự trong linh hồn, được sự sống đời đời... Những điều ấy, ta đã học và sẽ còn học ở bài này bài khác.

Read more ...

Hội Thánh đọc thấy trong thị kiến thuật trên đây lời báo về Nước Chúa, mà ở đó gọi là cộng đoàn các chư-thánh, được tượng trưng dưới hình dạng một Con-loài-Người. Nói tóm, đó là Vương quốc, đó là Nước Chúa mà Đức Giêsu thiết lập ngay từ trần gian này, và chúng ta, ai đã thật lòng hối cải, từ bỏ tội lỗi, chịu Phép Rửa tái sinh với lòng tin chân thật, thì đã được vào.

Read more ...

Một cộng đoàn, một xã hội lý tưởng như thế, ai trong chúng ta chẳng muốn gia nhập ? Ở đó, không chỉ có mặt thiêng liêng là thờ phụng Chúa, dự Thánh Lễ, rước lễ, kinh nguyện cầu Chúa và cầu cho nhau, mà còn có cả mặt kinh tế, vì người ta coi nhau như anh chị em một nhà, chia sẻ của cải cho nhau, để không ai phải túng thiếu, họ còn chia sẻ cả của ăn, đồ uống hằng ngày nữa.

Read more ...

More Articles ...