Thánh Anphongso ước ao cho mỗi người giáo hữu yêu mến và chăm chỉ nguyện ngắm, vì nguyện ngắm có nhiều ích lợi rất lớn ; chính những ích lợi ấy khiến ta yêu mến và chăm chỉ làm việc đạo đức này mọi ngày. Nhưng trên hết, vì lòng kính mến Chúa mà ta ao ước và muốn sống đời nguyện ngắm.

Read more ...

Hãy cảm ơn Chúa vì đã ban ơn soi sáng, và vì các ơn Chúa ban trong giờ nguyện ngắm. 2) Nhắc lại các điều dốc lòng : Lạy Chúa, con xin dốc lòng lại lần nữa sẽ chăm chỉ cầu nguyện từ nay. 3) Xin ơn vững vàng giữ các điều đã dốc lòng : Lạy Đức Mẹ Maria, xin ban ơn này cho con

Read more ...