Lời ĐỨC CHÚA phán với ông Hô-sê, con ông Bơ-ê-ri, dưới thời các vua Út-di-gia, Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia trị vì Giu-đa, và dưới thời vua Gia-róp-am con vua Giô-át trị vì Ít-ra-en.

Read more ...

Chúng tôi đã nghe lời ĐỨC CHÚA truyền đạt.
Một sứ giả được sai đến giữa chư dân:
"Đứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm! "

Read more ...

Hỡi các kỳ mục, hãy nghe những điều này,
tất cả cư dân trong xứ, hãy lắng nghe!
Đã bao giờ xảy ra như thế trong thời của các ngươi
hay trong thời tổ tiên các ngươi chưa?

Read more ...

Ông Giô-na cưỡng lại sứ mạng ĐỨC CHÚA giao
Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng:2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta."3 Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để trốn đi Tác-sít, tránh nhan ĐỨC CHÚA.

Read more ...

Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am - con vua Giô-át - làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất.

Read more ...

Án xử Sa-ma-ri, Hãy nghe đây, hỡi chư dân, hãy lắng tai, này trái đất cùng muôn loài muôn vật!, Từ thánh điện của Người, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ làm chứng tố cáo các ngươi.

Read more ...

More Articles ...