Thánh vịnh - Cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ghen tương và báo oán,, ĐỨC CHÚA là Đấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình, ĐỨC CHÚA báo oán những kẻ thù địch, những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận.

Read more ...

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Dân đó dám nói: "Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính ĐỨC CHÚA."

Read more ...

Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái, Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: "Bạo tàn! " mà Ngài không cứu vớt?

Read more ...

Tháng tám năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia - ông này là con ông Ít-đô - rằng: "ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi.3 Ngươi hãy bảo chúng: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh - và Ta sẽ trở lại với các ngươi, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.

Read more ...

Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn làm vua Giu-đa, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si là con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia là con ông A-mác-gia; ông A-mác-gia là con ông Khít-ki-gia.

Read more ...

Tình thương của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en. Ta đã yêu thương các ngươi, ĐỨC CHÚA phán. - Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? - Ê-xau chẳng phải là anh của Gia-cóp sao? - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Vậy mà Ta lại yêu thương Gia-cóp.

Read more ...

More Articles ...